Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation

1. NAVN OG KONTAKTOPLYSNINGER FOR KREDITGIVER

Kreditgiver

Qliro Danmark, filial af Qliro AB, Sverige CVR nr. 37034576

Adresse

Sveavägen 151, SE- 113 46 Stockholm, Sverige

Tlf.nr.

kontakt@qliro.com

E-mail

Websted

www.qliro.com

 

2. BESKRIVELSE AF DE VIGTIGSTE KARAKTERISTIKA VED KREDITPRODUKTET

 

 

 

Kredittype

Konto- eller delbetalingskredit som forbrugeren anvender ved kreditkøb af varer i

 

 

 

e-handelsbutikker, der er tilknyttet Qliro.

Det samlede kreditbeløb

Det samlede kreditbeløb består af summen af de køb, kunden har foretaget inden

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til

for det til enhver tid godkendte kreditråderum. Kreditråderummet bestemmes ved

disposition i henhold til en kreditaftale.

en kreditvurdering. Qliro forbeholder sig retten til at foretage en ny kreditvurdering

ved hvert nyt køb.

 

 

 

 

 

 

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

Forbrugeren modtager kreditten i forbindelse med køb af varer i e-handelsbutikker,

 

 

 

som er tilknyttet Qliro, forudsat at det samlede kreditbeløb godkendes. Kreditten

Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

gives, når et kreditkøb gennemføres i henhold til ovenstående.

 

 

 

Kreditavftalens løbetid

Kontokreditten løber på ubestemt tid med mulighed for omgående opsigelse fra

 

 

 

forbrugerens side. Delbetalingskredit gælder til fuld betaling er sket. Hvis Qliro

 

 

 

ønsker at opsige aftalen, er opsigelsesfristen på to måneder.

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene

Hvis forbrugeren ønsker at opfylde vilkårene i henhold til delbetalings- eller

vil blive fordelt

specialkampagnekøb, skal betaling ske i henhold til de ved købet angivne vilkår.

 

 

 

Beløb og antallet af betalinger oplyses i forbindelse med købet og/eller på den

 

 

 

kreditaftale, som sendes hjem til forbrugeren. Ved konto er det laveste beløb man

 

 

 

kan vælge at betale altid 1/24 af det samlede kreditbeløb dog aldrig mindre end 89

 

 

 

kroner.

 

 

 

Afregning sker i følgende rækkefølge: Renter, omkostninger for kreditten,

 

 

 

eventuelle rykkergebyrer og morarenter og derefter kaptitalbeløb. Ældre fordringer

 

 

 

på kontoen skal betales inden senere.

 

 

 

Det samlede beløb, De skal betale

Det samlede beløb, der skal betales, fremgår af Månedsfakturaen, som sendes til

 

 

 

forbrugeren hver måned. I beløbet indgår den lånte kapital plus renter samt

Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle

eventuelle gebyrer.

omkostninger i forbindelse med Deres kredit.

 

 

 

 

 

Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer eller

Kredit opnås kun i forbindelse med køb af varer og udgør således betalingshenstand

tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke varer

for den specifikke vare.

eller tjenesteydelser

Varens navn og kontantpris fremgår af ordrebekræftelse fra den e-handlende.

 

 

 

Navn på vare/tjenesteydelse

 

 

Kontantpris

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KREDITOMKOSTNINGER

 

 

 

 

 

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige

 

Vilkår for Qliro Konto

debitorrenter, der gælder for kreditaftalen

 

Hvis intet andet er angivet i kreditansøgningen, eller hvis aftalt delbetalings-

 

 

 

/kampagneplan ikke følges, gælder kontovilkår i henhold til følgende.

 

 

 

Rente i øjeblikket 22,7%

 

 

 

Administrationsgebyr 39 DKK

 

 

 

Opprettelsegebyr 0 DKK

 

 

 

Vilkår for Qliro delbetaling

 

 

 

 

 

 

©2015 Qliro AB

v.20180103-DK

 

 

 

 

 

Vilkårene gælder, når kunden ved købet har valgt at betale i henhold til fastsat

 

 

 

 

 

 

delbetalingsplan. Vilkårene gælder kun for det aktuelle køb, og så længe kunden

 

 

 

 

 

 

følger den valgte plan. Hvis kunden vælger ikke at følge delbetalingsplanen,

 

 

 

 

 

 

begynder Qliros kontovilkår at gælde. De forskellige vilkår, som Qliro tilbyder i

 

 

 

 

 

 

forbindelse med delbetaling er i øjeblikket følgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsvilkår

Oprettelsesgebyr

 

Adviseringsgebyr

Kreditrente

 

 

 

 

 

 

6 måneder

395 DKK

 

39 DKK

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

12 måneder

495 DKK

 

39 DKK

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

36 måneder

495DKK

 

39 DKK

14,95%

 

 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP)

 

 

Qliro Konto: Effektiv

rente 35,41% baseret

på et repræsentativt eksempel ved køb af

 

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det

 

varer for 10 000 DKK, som afbetales over 12 måneder, hvor hvert delbeløb er 978

 

samlede kreditbeløb.

 

DKK. Samlede omkostninger er 11 740 DKK.

 

 

 

 

ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de

 

 

Nej, kreditten opnås uden krav om forsikring.

 

 

 

 

 

annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at

 

 

Nej, kreditten opnås uden krav til at indgå aftale om en anden accessorisk

 

 

tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller

 

 

 

 

indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.

 

 

tjenesteydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Tilknyttede omkostninger

 

 

Forbrugeren er forpligtet til at betale de omkostninger, som Qliro har i forbindelse

 

 

 

 

 

 

med kreditten. Disse gebyrer består af "oprettelsesgebyr" og "adviseringsgebyr", og

 

 

 

 

 

 

der redegøres for dem i henhold til ovenstående.

 

 

 

 

Morarente og andre omkostninger ved misligholdelse

 

 

Ved udeblevne betalinger bliver forbrugeren debiteret rykkergebyr på i øjeblikket

 

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks.

 

 

100 DKK for forsinket betaling på konto. Morarenten er 7% + gældende

 

tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.

 

 

referencerente. I tilfælde af at fordringen overdrages til inkassoselskab, pålægges

 

 

 

 

 

 

lovbestemte inkassoomkostninger. Qliro har ret til at opsige kreditten til fuld betaling

 

 

 

 

 

 

af kreditbeløbet i tilfælde af, at forbrugeren ikke følger kontobestemmelserne i de

 

 

 

 

 

 

generelle vilkår.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANDRE VIGTIGE RETLIGE ASPEKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortrydelsesret

 

 

Kunden har ifølge loven ret til at fratræde kreditaftalen inden for 14 dage. Ved

 

De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14

 

 

førtidig betaling er kunden forpligtet til at betale renter og andre omkostninger for

 

kalenderdage.

 

 

kreditten frem til det tidspunkt, hvor den førtidige betaling sker.

 

 

 

 

Førtidig tilbagebetaling

 

 

Kunden har ret til når som helst at betale tilbageværende gæld før tiden. Ved førtidig

 

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før

 

 

betaling er kunden forpligtet til at betale renter og andre omkostninger for kreditten

 

tiden.

 

 

 

frem til det tidspunkt, hvor den førtidige betaling sker.

 

 

 

 

Søgning i en database

 

 

Hvis kundens kreditansøgning afvises på grund af søgning i en ekstern database, vil

 

Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af

 

 

Qliro uden omkostninger meddele kunden, hvilken database der er anvendt og

 

en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på

 

 

resultatet af søgningen.

 

 

 

 

 

grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ret til et udkast til kreditaftale

 

 

For at få en kopi af udkast til kreditaftale kontakter forbrugeren Qliros kundeservice

 

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af

 

 

via e-mail kundeservice.dk@qliro.com.

 

 

 

 

 

udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SUPPLERENDE OPLYSNINGER I TILFÆLDE AF FJERNSALG AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) om kreditgiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrering

 

 

Qliro Danmark, filial af Qliro AB, er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-

 

 

 

 

 

 

nummer 37034576. Qliro AB er registreret hos Bolagsverket i Sverige, CVR nr.

 

 

 

 

 

556962-2441.

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsmyndigheden

 

 

Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige

 

 

 

 

b) om kreditaftalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udøvelse af fortrydelsesretten

 

 

I henhold til Kreditkøbsloven har du som kunde fortrydelsesret ved indgåelse af aftale

 

 

 

 

 

 

om kredit. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, kreditaftalen og

 

 

 

 

 

 

vilkårene kom dig som kunde i hænde. Fortrydelsesretten udnyttes ved at du sender

 

 

 

 

 

 

en skriftlig meddelelse til Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, SE-104 32 Stockholm,

 

 

 

 

 

 

Sverige, sender e-mail til kundeservice.dk@qliro.com eller internetformular på

 

 

 

 

 

 

www.qliro.com. Hvis du som kunde fortryder det køb, der ligger til grund for

 

 

 

 

 

 

kontoaftalen, og der ikke findes nogen andre køb knyttet til aftalen, afsluttes din

 

 

 

 

 

 

kontoaftale hos Qliro også. Efter fortrydelsesfristen er passeret, kan du som kunde

 

 

 

 

 

 

altid afslutte kreditten ved at betale det resterende kreditbeløb samt tilhørende gebyrer

 

 

 

 

 

 

før tiden.

 

 

 

 

 

 

 

De retsregler, kreditgiver har valgt at lægge til grund for

 

 

Dansk lov.

 

 

 

 

 

 

 

etableringen af forbindelserne med Dem forud for kreditaftalens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indgåelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2015 Qliro AB

v.20180103-DK

Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på

Dansk lov gælder med hensyn til Qliro kreditaftale. Dansk jurisdiktion er

kreditaftalen og/eller om, hvilken domstol der er kompetent

bemyndiget til at løse eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med kreditten.

Sprogordning

Aftalen indgås på dansk

c) om klageadgang

 

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang

Klager skal i første omgang afleveres skriftligt eller mundtligt til Qliro via en af

til udenretslig bilæggelse af tvister

følgende kanaler:

 

E-mail: kundeservice.dk@qliro.com

 

Post: Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, 104 32 Stockholm

 

Internetformular: www.qliro.com

 

Du har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35,

 

2500 Valby

©2015 Qliro AB

v.20180103-DK