STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SEKKI)

1. Bolagets namn och kontaktuppgifter

 

Kreditgivare

Qliro AB

Organisationsnummer

556962—2441

Adress

Box 195 25, 104 32 Stockholm

Telefon

08-40 900 300

Webbadress

www.qliro.com

2. Beskrivning av huvuduppdragen i kreditprodukten

 

Typ av kredit

Konto- eller delbetalningskredit som konsumenten använder vid kreditköp av

 

varor i e-handelsbutiker som är anslutna till Qliro.

 

 

Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Det sammanlagda kreditbeloppet utgörs av summan av de köp som kunden gjort inom det vid var tid godkända kreditutrymmet. Kreditutrymmet bestäms genom en kreditprövning. Qliro förbehåller sig rätten att göra en ny kreditprövning vid varje nytt köp.

Konsumenten erhåller krediten i samband med köp av varor genom ehandelsbutiker som är anslutna till Qliro, förutsatt att det sammanlagda kreditbeloppet godkänns. Krediten ges då ett kreditköp enligt ovan har genomförts.

 

Kreditavtalets löptid

Kontokrediten löper på obestämd tid med möjlighet till omedelbar

 

 

uppsägning från konsumentens sida. Delbetalningskredit gäller till dess att full

 

 

betalning har skett. Om Qliro önskar säga upp avtalet gäller en uppsägningstid

 

 

om två månader.

 

 

 

 

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska

Om konsumenten önskar fullfölja villkoren enligt Delbetalnings- eller

 

fördelas

Kampanjköp ska betalningar ske enligt de vid köpet angivna villkoren. Belopp

 

 

och antal avbetalningar anges i samband med köpet och/eller på det

 

 

kreditavtal som skickas hem till konsumenten. Gällande Konto är lägsta

 

 

belopp att betala alltid 1/24 av det totala kreditbeloppet, dock aldrig lägre än

 

 

50 kronor.

 

 

Avräkning sker i följande ordning: Ränta, kostnader för krediten, eventuella

 

 

förseningsavgifter och dröjsmålsränta, och därefter kapitalbelopp. Äldre

 

 

fordringar i Konto ska betalas före senare.

 

Det totala belopp som du ska betala

Det totala beloppet som ska betalas framgår av Månadsfakturan som skickas

 

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i

till konsumenten varje månad. I beloppet ingår det lånade kapitalet plus ränta

 

samt eventuella avgifter.

 

samband med krediten.

 

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst

Varans/tjänstens namn, kontantpris

Kredit erhålls endast i samband med köp av varor och utgör således betalningsanstånd för den specifika varan.

Varans namn och kontantpris framgår av orderbekräftelse från e-handlaren.

3. Kreditkostnader

 

 

 

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller

 

Villkor för Qliro Konto

 

för kreditavtalet

 

Om ingenting annat anges i kreditansökan, eller om avtalad

 

 

 

delbetalnings/kampanjplan inte följs så gäller kontovillkor enligt följande:

 

 

 

Ränta: f.n. 19,9 % (rörlig)

 

 

 

Administrativ avgift 29 kr/mån

 

 

 

Uppläggningsavgift 0 kr

Villkor för Qliro Delbetalning

Villkoren gäller när kunden vid köptillfället har valt att betala enligt en fastställd delbetalningsplan. Villkoren gäller endast för det aktuella köpet och så länge som kunden följer den valda planen. Om kunden väljer att inte följa delbetalningsplanen börjar Qliros Kontovillkor att gälla. De villkor som Qliro erbjuder avseende Delbetalning är för närvarande följande.

 

 

Betalningsvillkor

Uppläggningsavgift

Adm.avgift

 

Kreditränta

 

 

3 månader

95 kr

29 kr

 

0 %

 

 

6 månader

195 kr

29 kr

 

0 %

 

 

12 månader

295 kr

29 kr

 

0 %

 

 

36 månader

395 kr

29 kr

 

9,95 %

 

 

 

 

 

 

 

Qliro AB

 

 

 

 

 

 

Org.nr: 556962-2441

Styrelsens säte: Stockholm

kundservice@qliro.com

Version: 20180920

 

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Qliro Konto: För ett köp om 10 000 kr som återbetalas 12 gånger över ett år med ränta på 19,90 % samt 29 kr i administrationsavgift, blir den totala kostnaden 11 466 kr och månadsbeloppet 955 kr. Den effektiva räntan motsvarar 29,38 %.

Qliro Delbetalning: Ett köp om 10 000 kr till 0 % nominell ränta med en återbetalningstid på 6 månader, 195 kr i uppläggningsavgift och 29 kr i administrationsavgift ger en effektiv ränta på 13,29 %. Totalt belopp att betala blir 10 369 kr.

Qliro Kampanj: Ett köp om 10 000 kr till 0 % nominell ränta med en återbetalningstid på 3 månader och 39 kr i uppläggningsavgift ger en effektiv ränta på 1,57 %. Totalt belopp att betala blir 10 039 kr.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt

Nej, krediten erhålls utan krav på försäkring. Nej, krediten erhålls utan krav på

villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

kompletterande tjänster.

-

en försäkring som säkrar krediten, eller

 

-

någon annan kompletterande tjänst?

 

Härtill hörande kostnader

Konsumenten är skyldig att betala de kostnader som Qliro har för krediten.

 

 

Dessa avgifter utgörs av ”uppläggningsavgift” och ”administrationsavgift” och

 

 

redogörs för enligt ovan.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

4.Andra rättsliga aspekter Ångerrätt

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Bolaget genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Inkommer betalning för sent tillkommer en förseningsavgift om f.n. 50 kr för totalt kreditbelopp upp till 200 kr, och 135 kr om totalt kreditbelopp överstiger 200 kr. Vid försenad betalning avseende Kampanj utgår en påminnelseavgift om 60 kr. Dröjsmålsräntan är 24% + gällande referensränta. För de fall då fordran överlämnas till inkassobolag tillkommer inkassokostnader. Qliro har rätt att säga upp krediten till full betalning av kreditbeloppet för det fall att konsumenten inte följer kontobestämmelserna enligt de allmänna villkoren.

Kunden har enligt lag rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Vid förtidsbetalning är kunden skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten fram till dess att förtidsbetalning sker.

Kunden har rätt att när som helst förtidsbetala kvarvarande skuld. Vid förtidsbetalning är kunden skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten fram till dess att förtidsbetalning sker.

Om kundens kreditansökan avvisas på grundval av sökning i en extern databas så kommer Qliro kostnadsfritt att meddela kunden vilken databas som använts och resultatet av sökningen.

Ja.

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om Bolaget vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

5.Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren

Registrering

Qliro AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer

 

556962-2441.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM

b) Beträffande kreditavtalet

 

Utnyttjande av ångerrätten

Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) har du som kund ångerrätt av

 

ingånget avtal om kredit. Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då

 

kreditavtalet och dess villkor kommer dig som kund tillhanda. Ångerrätten

 

utnyttjas genom att du skickar skriftligt meddelande till Qliro AB,

 

Kundservice, Box 195 25, 104 32 Stockholm, ringer till Qliros kundservice på

 

telefonnummer 08-40 900 300 eller skickar e-post till kundservice@qliro.com

 

eller webformulär på www.qliro.com. Om du som kund ångrar det köp som

 

ligger till grund för kontoavtalet och inga andra köp finns knutna till avtalet,

 

avslutas även ditt kontoavtal hos Qliro. Efter att ångerfristen passerat kan du

 

som kund alltid avsluta krediten genom att betala det resterande

 

kreditbeloppet, samt tillhörande avgifter, i förtid.

Den lagstiftning som Bolaget använt som grundval för att upprätta

Svensk lag.

förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol

Svensk lag gäller avseende Qliro kreditavtal. Svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist som uppkommit i samband med krediten.

Qliro AB

Org.nr: 556962-2441

Styrelsens säte: Stockholm

kundservice@qliro.com

Version: 20180920

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på

 

svenska.

c) Beträffande prövning

 

Förekomst och tillgång till en mekanism för klagomål och

Klagomål ska i första hand lämnas skriftligt eller muntligt till Qliro via någon

prövning utanför domstol

av följande kanaler:

 

E-post: kundservice@qliro.com

 

Post: Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, 104 32 Stockholm

 

Telefon: 08-40 900 300

 

Webformulär: www.qliro.com

 

Qliro hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS

 

2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till

 

konsumenter. Är kontoinnehavaren missnöjd kan denne även vända sig till

 

Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 113 43 Stockholm.

 

 

Qliro AB

Org.nr: 556962-2441

Styrelsens säte: Stockholm

kundservice@qliro.com

Version: 20180920